Regulamin

Przeczytaj uważnie regulamin “EventChair” zanim złożysz zamówienie.

REGULAMIN WYPOŻYCZENIA

Podmiotem udostępniającym artykuły do wypożyczenia jest:
Jolanta Kowal Events
ul. Wyszyńskiego 31/2, 58-320 Walim
NIP: 886-280-88-27, REGON: 381018335
zwany dalej Wypożyczalnią

Podmiot wypożyczający-klient, korzystający z usług EventChair, zwany jest dalej ZAMAWIAJĄCYM

 1. Definicje:

  a) Zamawiający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje wypożyczenia artykułów z Wypożyczalni od Wypożyczającego;

  b) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy wypożyczenia za pośrednictwem Wypożyczalni, określające rodzaj i ilość Produktu, jego cenę całkowitą wraz z kosztami przesyłki i innymi, wiążące się z obowiązkiem zapłaty przez Klienta;

  c) Produkt – dostępna w Wypożyczalni rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy wypożyczenia między Klientem a Wypożyczającym.

 2. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania z usług Wypożyczalni, a także prawa i obowiązki Wypożyczającego i Zamawiającego.
 3. Wypożyczalnia udostępnia Zamawiającym Regulamin nieodpłatnie, w sposób umożliwiający jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 4. Zamawiający, przed rozpoczęciem korzystania z Wypożyczalni są zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem.
 5. Prawidłowe i pełne korzystanie przez Zamawiających z usług Wypożyczalni wymaga spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Zamawiający następujących minimalnych warunków technicznych tj.:

  a) dostępu do sieci Internet,

  b) posiadanie aktywnego adresu e-mail,

  c) standardowej przeglądarki internetowej,

  d) standardowy system operacyjny,

  e) dostęp do sieci telekomunikacyjnej.

 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi przez Wypożyczalnię usługami, Wypożyczalnia podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 7. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Zamawiającego oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Zamawiającego.
 8. Wypożyczane artykuły zostaną odebrane osobiście przez Zamawiającego nie wcześniej niż 2 dni przed datą wydarzenia, chyba że obie strony uzgodniły inaczej.
 9. W przypadku niemożności odbioru osobistego istnieje możliwość dostarczenia zamawianych artykułów kurierem za dodatkową opłatą lub transportem własnym przez Wypożyczalnię za dodatkową opłatą (koszt opłaty zostanie indywidualnie ustalony z Zamawiającym z uwagi na gabarytową wielkość wypożyczanych przedmiotów i zostanie doliczony do zamówienia). Wysyłka nastąpi nie później niż 2 dni przed datą wydarzenia. Dogodna data transportu zostanie ustalona pomiędzy Wypożyczalnią a Zamawiającym przed wydarzeniem.
 10. Ceny przedmiotów za wypożyczenie zamieszczonych na stronie Wypożyczalni przy oferowanym produkcie:

  a) podawane są w złotych polskich za dobę wypożyczenia;

  b) są cenami brutto zawierają podatek VAT;

  c) nie obejmują informacji na temat ewentualnych kosztów przesyłki kurierskiej (które podawane są w umowie i doliczone do zamówienia) oraz kosztów przesyłki zwrotnej.

  d) nie zawierają kosztów czyszczenia po użytkowaniu przez Zamawiającego.

 11. Okres wypożyczenia rozpoczyna się od momentu wysłania asortymentu i obejmuje czas pomiędzy wypożyczeniem przedmiotów przez Zamawiającego a jego zwrotem do Wypożyczalni w stanie nienaruszonym i kompletnym określonym w Umowie Wypożyczenia.
 12. Zmiany ilości zamawianych produktów na umowie można dokonać maksymalnie na 2 tygodnie przed uroczystością o maksymalnie +/-10% (w górę wyłącznie po weryfikacji dostępności towaru).
 13. Wypożyczane artykuły zostaną dostarczone z powrotem do Wypożyczalni w stanie nienaruszonym w najbliższym dniu roboczym po dacie wydarzenia osobiście lub poprzez kuriera. W przypadku przekroczenia podanego terminu zwrotu wypożyczonych artykułów z kaucji zostanie pobrana kara w wysokości podanej w umowie.
 14. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia pocztowe i ewentualne uszkodzenia artykułów podczas przesyłki. Odpowiedzialność spoczywa na dostawcy usługi transportowej.
 15. Jeśli zauważysz naruszenie opakowania, paczka przyniesiona przez kuriera ma ślady wgnieceń itp., odbierz paczkę, a następnie koniecznie zrób zdjęcie przed rozpakowaniem jej. Jeśli zawartość faktycznie jest uszkodzona, należy zrobić zdjęcia zniszczonej paczce, opakowaniu i produktom oraz jak najszybciej skontaktować się z nami. Złożymy interwencję, a kurier podjedzie następnego dnia roboczego, aby spisać protokół reklamacyjny. Odpowiedzialność za uszkodzenie paczki w transporcie spoczywa na przewoźniku. Wszystkie paczki są ubezpieczone zgodnie z wartością. Jeśli jesteśmy w stanie, możemy wysłać towar na wymianę, aby nie pozostawić Cię bez dekoracji.
 16. W przypadku dokonania przez Zamawiającego uszkodzeń przedmiotu umowy, w stopniu, który uniemożliwi dalsze wykorzystywanie wypożyczanych artykułów, potrącona zostanie kwota z kaucji równowarta wartości zakupu przedmiotu. W przypadku możliwości naprawy przedmiotu z kaucji zostanie potrącony koszt naprawy. Do uszkodzeń w przypadku produktów materiałowych zaliczane są również plamy z wosku, których nie da się usunąć poprzez standardowe czyszczenie. Koszt ich usunięcia zostanie potrącony z kaucji.
 17. W przypadku deklaracji zwrotu czystych produktów, muszą one zostać odesłane czyste, tj. w stopniu nadającym się do ponownego użycia. Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo do weryfikacji czystości. Jeśli produkty zostaną uznane za wymagające ponownego wyczyszczenia, koszt czyszczenia zostanie potrącony z kaucji.
 18. Jakiekolwiek przetrzymanie wypożyczonych przedmiotów przez Zamawiającego, bez zgody Wypożyczającego ponad umówiony czas wypożyczenia, zobowiązuje Zamawiającego do zapłaty wynagrodzenia za kolejne doby przetrzymywania przedmiotów i upoważnia Wypożyczającego do dochodzenia od Zamawiający odszkodowania za zaistniałą szkodę.
 19. W przypadku nie zwrócenia wypożyczanych artykułów, wszczęte zostanie postępowanie sądowe.
 20. Zamawiający zobowiązuje się używać wypożyczonych przedmiotów, zgodnie z ich przeznaczeniem.
 21. Ogólną wartość prac określa Wypożyczalnia na podstawie udostępnionej oferty i zamówienia Zamawiającego.
 22. Koszt przesyłki kurierskiej doliczany jest do zamówienia.
 23. Koszt przesyłki zwrotnej do Wypożyczalni pokrywa Zamawiający, chyba że strony ustalą inaczej.
 24. W przypadku otrzymania towaru na palecie, klient musi dokonać zwrotu towaru oraz palety. Paleta, tak samo jak produkty, jest wypożyczana klientowi na potrzeby transportu i obowiązują w jej przypadku wszystkie punkty dotyczące zasad wypożyczenia. Klient zobowiązuje się do zwrotu tej samej palety, na której otrzymał towar, w stanie nienaruszonym. W przeciwnym wypadku wartość palety zostanie potrącona z kaucji.
 25. Wypożyczalnia pobiera przed wysyłką kaucję zwrotną. W przypadku uszkodzenia kaucja zostanie pomniejszona lub nie zostanie zwrócona. W przypadku braku uszkodzeń, kaucja zostanie zwrócona do 3 dni roboczych po otrzymaniu wypożyczanych przedmiotów i stwierdzeniu braku uszkodzeń.
 26. Zamawiający otrzymuje umowę wypożyczenia w terminie do 3 dni roboczych po złożeniu zamówienia. Na wpłatę zadatku, zgodnie z umową, Zamawiający ma 3 dni robocze. Po tym czasie rezerwacja przepada, a umowa traci ważność.
 27. Pełna kwota należna za wypożyczenie wraz z kaucją zwrotną zostanie przekazana Wypożyczalni nie później niż 7 dni przed spodziewaną datą wysyłki lub odbioru, w gotówce lub przelewem na konto:
  Jolanta Kowal Events
  ul. Wyszyńskiego 31/2, 58-320 Walim
  NIP: 886-280-88-27, REGON: 381018335
  nr konta
  Idea Bank
  Konto 82 1950 0001 2006 0069 7067 0002
  Numer rachunku IBAN :
  PL 82 1950 0001 2006 0069 7067 0002
  Kod BIC (SWIFT): IEEAPLPA
 28. Ewentualne stwierdzone uszkodzenia lub braki artykułów (np. zbite szyby, plamy, dziury itp.) muszą być zgłaszane przez Zamawiającego niezwłocznie po odbiorze przesyłki.
 29. Jeżeli jakiekolwiek uszkodzenia, braki w artykułach itp… zostaną zgłoszone po terminie uroczystości, nie stanowić to będzie podstaw do zgłoszenia reklamacji ze względu na to, że niemożliwym staje się stwierdzenie, czy do uszkodzeń lub zagubień nie doszło podczas użytkowania.
 30. W przypadku rezygnacji przez Zamawiającego po wpłacie zadatku nie jest on zwracany.
 31. W przypadku rezygnacji przez Zamawiającego w terminie do dwóch tygodni przed uroczystością, Wypożyczalnia tytułem kary umownej ma prawo zatrzymać 70% ogólnej wartości usługi.
 32. W przypadku zaistnienia okoliczności, przez które Wypożyczalnia nie będzie w stanie dostarczyć przedmiotów zawartych w umowie (częściowo albo w całości), Wypożyczalnia zobowiązuje się przedstawić rozwiązanie alternatywne (produkty zastępcze, częściowa realizacja, własny transport itp. w zależności od zaistniałej sytuacji). Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia alternatywnego rozwiązania. W takim przypadku wpłacony przez Zamawiającego zadatek zostaje mu zwrócony zgodnie z zasadami Kodeksu Cywilnego.
 33. Spory, które mogłyby wyniknąć podczas wykonywania prac strony będą rozstrzygać polubownie, a w przypadku niemożliwości porozumienia, za pośrednictwem właściwego Sądu Rejonowego.
 34. Reklamacje będą rozpatrywane tak szybko jak to możliwe. Ostateczne rozliczenie reklamacji nastąpi do 14 dni roboczych po otrzymaniu zwrotu towarów.
 35. Kolory produktów widoczne na ekranie mogą nieznacznie odbiegać od oryginału ze względu na różne kalibracje ekranów jak również ze względu na oświetlenie na sali i styl obróbki fotografa.
 36. Podanie danych osobowych oznaczonych jako wymagane jest dobrowolne, jednak konieczne w celu realizacji Zamówienia. Dane te mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Wypożyczalnią w celu realizacji Zamówień (np.: kurierzy). Administratorem danych osobowych jest Jolanta Kowal Events z siedzibą przy ul. Wyszyńskiego 31/2, Walim. Zamawiającemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawienia lub usunięcia z bazy Jolanta Kowal Events.

W powyższych kwestiach Zamawiający może kontaktować się z EventChair na adres e-mail: biuro@eventchair.pl

 1. Wypożyczający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Wypożyczającego, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dniu zawarcia umowy.
 2. Wypożyczający zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji, zmiany cen produktów na stronie Wypożyczalni bez uszczerbku dla praw nabytych przez Zamawiającego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 3. Administrator strony eventchair.pl korzysta z usługi Google Analytics. Osoba odwiedzająca stronę (użytkownik) oświadcza, że znane mu są zasady  (szczegółowe informacje dostępne są pod adresem www.google.com/policies/privacy/partners/) na jakich ta usługa zbiera i przetwarza dane oraz je akceptuje.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 23 marca 2020 r.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!